O projekcie

aO PROJEKCIE

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy i kompetencji językowych z zakresu znajomości języka angielskiego 360 osób (173K i 187M) z terenu woj. mazowieckiego do 08.2017. Zostanie on osiągnięty poprzez realizację szkoleń z języka angielskiego, pozwalających na uzyskanie kompetencji językowej na poziomie A, B lub C. Stopień kompetencji językowych jest określony na podstawie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Realizacja projektu wśród osób dorosłych przyczynia się do popularyzacji idei „lifelong learning” (uczenia się przez całe życie), tak bardzo rozpowszechnionej w krajach Unii Europejskiej. Projekt realizowany będzie na terenie województwa mazowieckiego. Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych uczestnictwo w projekcie jest BEZPŁATNE.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

360 osób (173K, 187M) w wieku 25 lat i więcej, które spełniają następujące warunki:
· Zamieszkują na terenie województwa mazowieckiego,
· Nie korzystały z tożsamego szkolenia w latach 2013-2015 w ramach PO KL,
· Są osobami o niskich kwalifikacjach.

W grupie docelowej projektu znajdzie się jednocześnie:
· 216 osób w wieku 50 lat i więcej,
· 216 osób z terenów wiejskich województwa mazowieckiego,
· 18 osób z niepełnosprawnościami,
· 108 osób bezrobotnych.

INFORMACJE O KURSACH

Kursy będą organizowane na różnych poziomach zaawansowania. Zgodnie z metodologią Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego mogą to być poziomy od A1 do C2.
Każdy Uczestnik Projektu zostanie poddany testowi sprawdzającemu. Na podstawie wyników testu uczestnicy projektu przydzielani będą do odpowiednich grup.
Celem zajęć jest dostosowanie kompetencji językowych Uczestników Projektu do wymagań rynku pracy. W celu dostosowania wsparcia w ramach projektu do specyficznych potrzeb grupy docelowej program nauczania obejmie m.in. zagadnienia związane z przeprowadzeniem rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim. Kurs jest zorientowany na rozwijanie praktycznych umiejętności w zakresie:

  • rozwoju słownictwa,
  • poprawnej wymowy,
  • słuchania ze zrozumieniem,
  • gramatyki,
  • konstruowania wypowiedzi pisemnych,
  • nauki sprawnej komunikacji.

Egzaminy – po ukończeniu szkolenia każdy Uczestnik Projektu będzie miał obowiązek przystąpienia do egzaminu. Egzamin zostanie zlecony zewnętrznej firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia do przeprowadzania egzaminów potwierdzających nabycie umiejętności językowych na poziomie A-C zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Każdy UP otrzyma certyfikat potwierdzający nabycie kompetencji na danym poziomie określanym na podstawie ww. egzaminu.

PODSUMOWANIE

Każdy uczestnik szkoleń bierze udział w 120h kursu. Poza wysoce wykwalifikowaną kadrą dydaktyczną uczestnikom szkoleń zapewniamy materiały szkoleniowe.
Zajęcia prowadzone będą w 12-osobowych grupach, w dni robocze lub weekendy w ciągu dnia lub popołudniami. Miejsce oraz terminy odbywania się kursów dostępne są w zakładce „materiały do pobrania”.